ניהול תיקים

התאמת תיק למשקיע

תנאי בסיסי ומכריע להצלחת ההשקעה, הוא התאמת התמהיל למאפייניו של המשקיע וצרכיו הפיננסיים. התאמה נכונה של רמת הסיכון תביא לתוצאות שישביעו את רצונו של המשקיע במונחי רווחיות ותשואה מחד, וישמרו על השקט הנפשי שלו מאידך. ניהול נכון של רמת הסיכון בהתאם למאפייני המשקיע וצרכיו, יאפשרו לו להרפות מהמעקב התכוף אחר מצב התיק ולהתפנות לענייניו האחרים.

ככלל, רמת הסיכון הגלומה בהשקעה הינה מוגבלת בהתאם לזמן הצפוי עד לשימוש בכסף, ובהתאם לכושרו המנטלי והפיננסי של המשקיע לספוג תנודתיות בשווי נכסיו. על כן במעמד החתימה על ההסכם לניהול החשבון, יפנה יועץ ההשקעות של אסטרטג למשקיע שאלון אפיון צרכים, וממנו תיגזר רמת הסיכון המרבית שתוגדר בתיק. השאלון כולל את הנושאים הבאים:

* פרופיל אישי ומצב משפחתי

* מצב תעסוקתי

* מצב כספי – נכסים, תזרים מזומנים ומקורות הכנסה, אפיקי השקעה

* ייעוד הכסף – זמן ההשקעה המתוכנן ותנועות צפויות במהלך ההשקעה

* הבנה בשוק ההון

* יחס לסיכון

על סמך ניסיונם הרב, יכולים יועצי ההשקעות באסטרטג לכמת את המידע שנאסף על המשקיע להגדרות כמותיות ומחייבות כמו: חשיפה מרבית למניות כאחוז מסך התיק, מדדי מניות מותרים להשקעה, חשיפה מרבית לאג"ח שאינו בדירוג השקעה, משך חיים ממוצע מרבי של תיק האג"ח וכן חשיפה מרבית למט"ח.

הגדרות אלה ישמשו את יועצי אסטרטג כדי לספק תחזית שנתית ממוצעת לתשואת התיק, בהתבסס על רמת התשואה הגלומה באגרות החוב ועל תשואה היסטורית שהתקבל מאפיק המניות בזמן ארוך.